کمیته تحقیقات دانشجویی

دانشکده علوم پزشکی بهبهان | تماس با کمیته تحقیقات
تماس با کمیته تحقیقات
بهبهان- خیابان ذوالفقاری- بلوار بشیرنذیر- جنب دانشگاه فرهنگیان- دانشکده  علوم پزشکی بهبهان- کمیته

تحقیقات دانشجویی

تلفن: 52876040-061

دورنگار: 06152887232

کد پستی: 6361611111

ایمیل کمیته:  src@behums.ac.ir