کمیته تحقیقات دانشجویی


عملکرد کمیته تحقیقات در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 * 
برگزاری کارگاه های آموزشی-پژوهشی مورد نیاز دانشجویان در دانشکده و صدور گواهی برای مدرسین و شرکت کنندگان در کارگاه ها؛

ارایه پروپزال 7 طرح دانشجویی و داوری و تصویب تعدادی از آنها؛

راهنمایی و مشاوره دانشجویان در نگارش طرح های تحقیقاتی؛

هماهنگی و اعزام دانشجویان جهت شرکت در کنگره ها و همایش ها؛

ارائه بیش از 10 مقاله در همایش ها و کنگره‌های ملی؛

برگزاری انتخابات کمیته تحقیقات و تعیین اعضاء کمیته؛

تهیه ی بروشور ها و فولدر ها جهت معرفی کمیته تحقیقات هنگام ثبت نام دانشجویان جدیدالورود؛

برگزاری تور های علمی-آموزشی؛

انتخاب پژوهشگر برتر؛

عملکرد کمیته تحقیقات

شما در صفحه: خانه › عملکرد کمیته تحقیقات 

-------------------------------------------------------------------------------
عملکرد کمیته تحقیقات
عملکرد کمیته تحقیقات در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 * 
برگزاری کارگاه های آموزشی-پژوهشی مورد نیاز دانشجویان در دانشکده و صدور گواهی برای مدرسین و شرکت کنندگان در کارگاه ها؛

ارایه پروپزال 7 طرح دانشجویی و داوری و تصویب تعدادی از آنها؛

راهنمایی و مشاوره دانشجویان در نگارش طرح های تحقیقاتی؛

هماهنگی و اعزام دانشجویان جهت شرکت در کنگره ها و همایش ها؛

ارائه بیش از 10 مقاله در همایش ها و کنگره‌های ملی؛

برگزاری انتخابات کمیته تحقیقات و تعیین اعضاء کمیته؛

تهیه ی بروشور ها و فولدر ها جهت معرفی کمیته تحقیقات هنگام ثبت نام دانشجویان جدیدالورود؛

برگزاری تور های علمی-آموزشی؛

انتخاب پژوهشگر برتر؛