کمیته تحقیقات دانشجویی

آیین نامه طرح های تحقیقاتی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی بهبهان

دیاگرام فرآیند تصویب طرح های تحقیقاتی دانشجویی

دستورالعمل نحوه شرکت در کنگره ها و سمینارهای علمی

دستورالعمل نحوه اختصاص هزینه پرسنلی طرحهای تحقیقاتی
دستورالعمل تشویق چاپ مقالات در مجلات معتبر

دستورالعمل تورهای تحقیقاتی کمیته تحقیقات دانشجویی

مراحل و نحوه درست کردن افیلیشن های اشتباه در سایت اسکوپوس 

آیین نامه کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور 1389

شاخص ارزشیابی کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور1396
دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند «ک» ماده 2 آیین‌نامه«تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان»97

راهنمای ارزیابی و امتیازدهی فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجویی، جشنواره رازی 1395

منشور اخلاقی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور 1385

سیاست‌های پژوهشی در جهت ارتقاء رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهش‌ 1397

سیاست های ابلاغی کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی در راستای تقویت برنامه راهبردی کمیته های تحقیقات دانشجویی 1385