کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی بهبهان در نظر دارد همزمان با هفته پژو...

فراخوان جهت انتخاب پژوهشگر برتر 1400

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی بهبهان در نظر دارد همزمان با هفته پژوهش، پژوهشگران برتر دانشجویی را انتخاب کند. لذا دانشجویان محت...
1400/08/16 | | | اطلاعیه،اطلاعیه | 161 | 0 نظر | print | |

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی بهبهان در نظر دارد همزمان با هفته پژوهش، پژوهشگران برتر دانشجویی را انتخاب کند. لذا دانشجویان محترم می توانند فعالیت های پژوهشی یکسال اخیر خود را بهمراه مستندات مربوطه به ایمیل کمیته تحقیقات دانشجویی به آدرس ذیل و یا بصورت دستی به کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی سرکار خانم ویسی دانشکده تحویل دهند. 

ایمل کمیته: src@behums.ac.ir

تذکر1: تنها فعالیت های پژوهشی در ارزشیابی لحاظ  خواهند گردید که در محدود زمانی 1399/07/01 الی 1400/07/01صورت پذیرفته باشد.

تذکر2:  آخرین مهلت ارسال مدارک 1400/08/30می باشد.

نویسنده  نظرات


جستجو