فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر 
کمیته تحقیقات علوم پزشکی بهبهان در نظر دارد پژوهش...

فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر طبق چک لیست بند "ک" - اسفند 97

فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر کمیته تحقیقات علوم پزشکی بهبهان در نظر دارد پژوهشگر برتر را طبق چک لیست بند "ک" انتخاب کند. دانشجویان گرامی م...
1397/11/20 | خانم بگدلی | | اطلاعیه | 171 | 0 نظر | print | |

فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر
کمیته تحقیقات علوم پزشکی بهبهان در نظر دارد پژوهشگر برتر را طبق چک لیست بند "ک" انتخاب کند. دانشجویان گرامی می توانند مدارک و مستندات مربوطه را تاریخ 06/12/97 به کارشناس کمیته تحویل دهند. لازم به ذکر است چک لیست مذکور از سایت کمیته قابل دریافت است.
 

نویسنده
خانم بگدلی

b.bagdeli@yahoo.com
*******

خانم بگدلی

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجو