کمیته تحقیقات علوم پزشکی بهبهان در نظر دارد پژوهشگر برتر سه ماهه دوم سال 98 را ...

فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر طبق چک لیست بند "ک" - سه ماهه دوم98

کمیته تحقیقات علوم پزشکی بهبهان در نظر دارد پژوهشگر برتر سه ماهه دوم سال 98 را طبق چک لیست بند "ک" انتخاب کند. دانشجویان گرامی می توانند مد...
1398/06/11 | آقای پارسه | | | 207 | 0 نظر | print | |

کمیته تحقیقات علوم پزشکی بهبهان در نظر دارد پژوهشگر برتر سه ماهه دوم سال 98 را طبق چک لیست بند "ک" انتخاب کند. دانشجویان گرامی می توانند مدارک و مستندات مربوطه را تاریخ 98/06/27به کارشناس کمیته تحویل دهند. لازم به ذکر است چک لیست مذکور از سایت کمیته قابل دریافت است.

نویسنده
آقای پارسه

aghajarizahra@ymail.com
*******

آقای پارسه

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجو