کمیته تحقیقات علوم پزشکی بهبهان در نظر دارد پژوهشگر برتر سه ماهه دوم سال 1400 ر...

فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر طبق چک لیست بند "ک" - سه ماهه دوم ۱۴۰۰

کمیته تحقیقات علوم پزشکی بهبهان در نظر دارد پژوهشگر برتر سه ماهه دوم سال 1400 را طبق چک لیست بند "ک" انتخاب کند. دانشجویان گرامی می توانند ...
1400/06/15 | آقای پارسه | | | 179 | 0 نظر | print | |

کمیته تحقیقات علوم پزشکی بهبهان در نظر دارد پژوهشگر برتر سه ماهه دوم سال 1400 را طبق چک لیست بند "ک" انتخاب کند. دانشجویان گرامی می توانند مدارک و مستندات مربوطه را تاریخ 1400/06/27 به کارشناس کمیته تحویل دهند و یا به ایمیل کمیته تحقیقات دانشجویی به آدرس ذیل ارسال کنند. لازم به ذکر است چک لیست مذکور از سایت کمیته قابل دریافت است.

ایمیل کمیته:  src@behums.ac.ir

نویسنده
آقای پارسه

aghajarizahra@ymail.com
*******

آقای پارسه

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجو