کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی بهبهان در نظر دارد همزمان با هفته پژو...

انتخاب پژوهشگران برتر دانشجویی در سال ۱۳۹8

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی بهبهان در نظر دارد همزمان با هفته پژوهش، پژوهشگران برتر دانشجویی را انتخاب کند. لذا دانشجویان محت...
1398/09/18 | آقای پارسه | | | 207 | 0 نظر | print | |

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی بهبهان در نظر دارد همزمان با هفته پژوهش، پژوهشگران برتر دانشجویی را انتخاب کند. لذا دانشجویان محترم می توانند فعالیت های پژوهشی یکسال اخیر خود را بهمراه مستندات مربوطه به ایمیل کمیته تحقیقات دانشجویی و یا بصورت دستی به کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده تحویل دهند.

تذکر1: تنها فعالیت های پژوهشی در ارزشیابی لحاظ  خواهند گردید که در محدود زمانی 01/08/97 الی 01/08/98 صورت پذیرفته باشد.

تذکر2:  آخرین مهلت ارسال مدارک 14/09/98 می باشد.

نویسنده
آقای پارسه

aghajarizahra@ymail.com
*******

آقای پارسه

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجو