کمیته تحقیقات دانشجویی

دانلود لیست اعضا

اعضای شورای راهبردی کمیته های تحقیقات دانشجویی منطقه جنوب غرب کشور

ردیف نام و نام خانوادگی دانشگاه سمت
1 دکتر اکرم آهنگرپور دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوار سرپرست کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی اهواز و رئیس شورای راهبردی جنوب غرب کشور
2 دکتر علیرضا عبدی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سرپرست کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
3 دکتر الهام سقایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد سرپرست کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
4 دکتر فاطمه یاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان سرپرست کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی لرستان
5 آقای دکتر ویسانی دانشگاه علوم پزشکی ایلام سرپرست کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی ایلام
6 دکتر حسن قاسمی دانشگاه علوم پزشکی آبادان سرپرست کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی آبادان
7 دکتر ایمان پارسه دانشگاه علوم پزشکی بهبهان سرپرست کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بهبهان
8 آقای هادی بهرامی دانشگاه علوم پزشکی دزفول سرپرست کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی دزفول
9 خانم کبری دوستی فر دانشگاه علوم پزشکی شوشتر سرپرست کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شوشتر
10 حدیث اشرفی زاده دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دبیر کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
11 میلاد جلیلیان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دبیر کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
12 سارا مغاره دهکردی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دبیر کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
13 مرضیه اسکندرزاده دانشگاه علوم پزشکی لرستان دبیر کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی لرستان
14 مهتاب صمصامی پور دانشگاه علوم پزشکی دزفول دبیر کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی دزفول
15 شهاب جاسمی دانشگاه علوم پزشکی بهبهان دبیر کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بهبهان
16 رضوان فیضی دانشگاه علوم پزشکی شوشتر دبیر کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شوشتر
17 محمد صابریان دانشگاه علوم پزشکی آبادان دبیر کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی آبادان
18 مسعود میری دانشگاه علوم پزشکی ایلام دبیر کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی ایلام