کمیته تحقیقات دانشجویی

 • اعضای شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی
 • دانشکده علوم پزشکی بهبهان
 •  
 • ایمان پارسه (استادیار)
 • فخری دخت اکبری(مربی)
 • حمیده فقهی (مربی)
 • سیده سحر حسینی (مربی)
 • گلاویژ برزگر (مربی)
 • هادی مشعلی (پرستاری)
 • علی اصغر کایدخورده (رشته پرستاری)
 • ابراهیم گشتاسبی پور (رشته پرستاری)
 • پارسا فقانی اسکندر کلائی (رشته رادیولوژی)