کمیته تحقیقات دانشجویی

 • اعضای شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی
 • دانشکده علوم پزشکی بهبهان
 •  
 • ایمان پارسه (استادیار)
 • فخری دخت اکبری(مربی)
 • حمیده فقهی (مربی)
 • احمد بدیعی نژاد (استادیار)
 • مصطفی معظم فرد (مربی)
 • طیبه عرب زاده (مربی)
 • امیرمسعود اسدی (رشته رادیولوژی)
 • علیرضا عشافلی (رشته پرستاری)
 • ستاره ابراهیمی (رشته رادیولوژی)
 •