کمیته تحقیقات دانشجویی

دانشکده علوم پزشکی بهبهان | معرفی کمیته تحقیقات
به منظور ارتقای سطح دانش، ایجاد و تقویت روحیه پژوهش، حمایت از فعالیت های جمعی پژوهشی دانشجویان، راهنمایی و توانمندسازی دانشجویان در جهت کارایی و بالندگی علمی پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده زیر نظر کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی تشکیل می شود.

هدف از آغاز بکار و فعالیت کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی بهبهان، فراهم نمودن زمینه مناسب جهت رشد و بالندگی علمی و پژوهشی دانشجویان می باشد تا بدینوسیله آنها به این باور برسند که در هر رشته و هر مقطعی که تحصیل می کنند در آینده می بایست نیازی از نیاز های علمی جامعه را برطرف کرده و سعی و تلاش در جبران کمی ها و کاستی های پژوهشی داشته باشند.