کمیته تحقیقات دانشجویی

 

صورتجلسات فوکال پوینت

اردیبهشت 96

مرداد 96

شهریور 96

آذر 96

اردیبهشت 97

آبان 97

بهمن 97

تیر 98

آذر 98

صورت جلسات شورای مرکزی 98-97

1

2

3

4