کمیته تحقیقات دانشجویی

  •                                                                کارشناس کمیته تحقیقات
  •                                                              
  •                                                   سرکار خانم طوبی ویسی   
  •                                                  (کارشناسی ارشد کتابداری) 
  •                                                      تلفن: 52876040-061
  •                                              ایمیل کمیته:  src@behums.ac.ir