گروه
فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر طبق چک لیست بند
1398/09/15
کمیته تحقیقات علوم پزشکی بهبهان در نظر دارد پژوهشگر برتر سه ماهه سوم سال 98 را طبق چک لیست بند "ک" انتخاب کند. دانشجویان گرامی می توانند مد...
ادامه مطلب 1398/09/15 اطلاعیه اطلاعیه
 
دسته
1397(2)

1398(6)