کمیته تحقیقات دانشجویی

 • اعضا شورای مرکزی
 • کمیته تحقیقات دانشجویی
 • دانشکده علوم پزشکی بهبهان
 • --------------------------------------------------------------------------------  
 • امیر مسعود اسدی
 • رشته رادیولوژی
 •  
 • محمد امین بالینی
 • رشته رادیولوژی
 •  
 • ملیکا حسینی نژاد
 • رشته اتاق عمل
   
 • زهرا سیف
 • رشته رادیولوژی
   
 • رضا محمدپور
 • رشته اتاق عمل
   
 • مریم ارشدی
 • رشته رادیولوژی
   
 • زینب خلیلی
 • رشته اتاق عمل
   
 • هادی مشعلی
 • رشته پرستاری
   
 • زینب چعباوی
 • رشته اتاق عمل
   
 • پارسا فقانی اسکندر کلائی
 • رشته رادیولوژی
   
 • آیدا پژوهش
 • رشته پرستاری
   
 • فائزه گزدرازی
 • رشته رادیولوژی
   
 • سحر محمدجانی
 • رشته رادیولوژی
   
 • زهرا جلیلیان
 • رشته پرستاری
 •  
 • علیرضا عشافلی
 • رشته پرستاری