کمیته تحقیقات دانشجویی

 • ردیف

  نام و نام خانوادگی

  رشته

  1

  احسان صدقی نژاد

  رادیولوژی

  2

  حمیده یدالهی

  رشته پرستاری

  3

  امیر مسعود اسدی

  رشته رادیولوژی

  4

  محمدرضا نظریان

  رشته رادیولوژی

  5

  پوریا خورشیدیان

  رشته اتاق عمل

  6

  علیرضا باغرو بهبهانی

  رشته پرستاری

  7

  ابراهیم دریس

  رشته پرستاری

  8

  نیلوفر ممتازان

  رشته رادیولوژی

  9

  علیرضا عشافلی

  رشته پرستاری

  10

  نرگس حیدری

  رشته پرستاری

  11

  ستاره ابراهیمی

  رشته رادیولوژی