کمیته تحقیقات دانشجویی

پنجمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور توسط کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار شد.
1397/11/20
پنجمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور در تاریخ 18 و 1 بهمن ماه 1397 با حضور اساتید و دانشجویانی از شهرهای اهواز، آبادان، ایلام، ...
ادامه مطلب 1397/11/20 اطلاعیه
 
فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر طبق چک لیست بند
1400/02/21
کمیته تحقیقات علوم پزشکی بهبهان در نظر دارد پژوهشگر برتر سه ماهه اول سال 1400 را طبق چک لیست بند "ک" انتخاب کند. دانشجویان گرامی می توانند ...
ادامه مطلب 1400/02/21 اطلاعیه اطلاعیه
 
فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر طبق چک لیست بند
1400/06/10
کمیته تحقیقات علوم پزشکی بهبهان در نظر دارد پژوهشگر برتر سه ماهه دوم سال 1400 را طبق چک لیست بند "ک" انتخاب کند. دانشجویان گرامی می توانند ...
ادامه مطلب 1400/06/10
 
فراخوان جهت انتخاب پژوهشگر برتر 1400
1400/08/16
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی بهبهان در نظر دارد همزمان با هفته پژوهش، پژوهشگران برتر دانشجویی را انتخاب کند. لذا دانشجویان محت...
ادامه مطلب 1400/08/16 اطلاعیه اطلاعیه
 
فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر طبق چک لیست بند
1400/09/12
کمیته تحقیقات علوم پزشکی بهبهان در نظر دارد پژوهشگر برتر سه ماهه سوم1400 را طبق چک لیست بند "ک" انتخاب کند. دانشجویان گرامی می توانند مدارک...
ادامه مطلب 1400/09/12 اطلاعیه
 
فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر طبق چک لیست بند
1400/12/03
کمیته تحقیقات علوم پزشکی بهبهان در نظر دارد پژوهشگر برتر سه ماهه چهارم 1400 را طبق چک لیست بند "ک" انتخاب کند. دانشجویان گرامی می توانند مد...
ادامه مطلب 1400/12/03 اطلاعیه